<br /> <b>Warning</b>: Undefined variable $pageTitle in <b>/data02/virt58135/domeenid/www.gammatest.net/htdocs/header.php</b> on line <b>24</b><br /> Gamma Intelligence Training Centre

Õppekorralduse alused

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Gamma Intelligence on erakool, mille asutas OÜ Gamma Intelligence.

1.2. Gamma Intelligence korraldab täiendkoolitusi täiskasvanutele.

1.3. Käesolev dokument reguleerib Gamma Intelligence õppekorralduse tingimusi ja õppeprotsessi.

1.4. Õppekorralduse tingimused on koostatud kehtivate seaduste ja õigusaktide alusel:    erakooliseaduse, täiskasvanute koolituse seaduse ja täienduskoolituse standardi alusel. 

1.5. Kooli juhtkond omab õigust kehtestada õppekorralduse ja õppeprotsessi lisatingimusi, kui need ei ole vastuolus kehtivate seaduste ja õigusaktidega.

2. ÕPPIJATE TÄIENDUSKOOLITUSELE VASTUVÕTT

2.1. Isik, kes on registreerunud koolitusele ja (või) sõlminud lepingu ning  maksnud õppemaksu, loetakse koolitusele vastuvõetud õppijaks.

3. ÕPPIJA STAATUS, ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1. Õppija on isik, kes on vastu võetud Gamma Intelligence täienduskoolitusele.

3.3. Õppija kaotab oma staatuse, kui:

3.3.1. õppija on esitanud vastava kirjaliku lahkumisavalduse;

3.3.1. ei ole tasunud õppemaksu;

3.3.2. õppija häirib oluliselt õppetööd;

3.3.3. õpilane ei täida perioodiliselt koduseid ülesandeid;

3.3.4. seaduslik esindaja on esitanud vastava kirjaliku avalduse;

3.4. Kooli lõpetamist tõendab kooli poolt väljastatud tunnistus või tõend.

3.5. Koolituse  lõpetamisel väljastatakse lõputunnistus juhul, kui õppija on edukalt läbinud õppetsükli ning tal on täidetud minimaalsed tingimused, mida on kirjeldatud  käesoleva dokumendi punktis 10.3. Tõend koolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse juhul, kui õppija ei  suutnud koolituse käigus mingil põhjusel täita punktis 10.3 esitatud tingimusi, kuid on läbinud koolituse osaliselt või täielikult. Tõendile märgitakse läbitud õppekava teemad ja maht ning teised täiendkoolituse standardiga  kindlaksmääratud andmed.

3.6. Õppijal on õigus:

3.6.1. valida oma võimetele ja huvidele vastav koolitus;

3.6.3. saada teavet kooli õppekorralduse ja õppekava kohta;

3.6.5. lahkuda omal soovil enne õppeperioodi lõppu, kusjuures sel juhul õppemaksu ei tagastata.

3.7. Õppija on kohustatud:

3.7.1. järgima kooli sisekorraeeskirju ja kooli tegevust reguleerivaid õigusakte;

3.7.2. osalema õppetöös;

3.7.3. täitma kooli ja õppija vahel sõlmitud lepingutingimusi.

4. KOOLITAJA STAATUS, ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1. Gamma Intelligence koolitajatel  peab olema kõrgharidus või kutseharidus ja/või analoogse kursuse või õppeaine  õpetamise kogemus vähemalt 5 aastat. 4.2. Töösuhted koolitajatega  reguleeritakse  töölepingu seadusega, tööseaduse õigusaktidega või võlaõigusseadusega. 4.3. Koolitajate õigused ja kohustused määratakse kindlaks töölepingutega või töövõtulepinguga. 4.4. Koolitajatel on õigus: 4.4.1. saada kooli õppeosakonnast teavet õppetöö korralduse kohta ja esitada oma ettepanekud õppetöö korralduse parandamiseks või muutmiseks; 4.4.2. saada õppetöö korraldamiseks vajalikud õppevahendid, et tagada turvalised õppetingimused.

5. TEISTE TÖÖTAJATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

Teistel töötajatel on kõik töösuhted reguleeritud õigusaktidega, kus on sätestatud nii nende õigused kui ka kohustused.

6. ÕPPEKEELED

Gamma Intelligence korraldab õppetööd inglise, eesti ja vene keeles.

7. ÕPPEMAKS

7.1. Kõigi kursuste maksumuse tasumine toimub ettemaksuna täies ulatuses või osaliselt enne õppetöö alustamist. Makse teostamine kinnitab õppija õigust osaleda õppetöös.

7.2. Eesti Töötukassa maksab oma klientide koolitamise eest vastavalt Koostöölepingu tingimustele ning koolitus viiakse läbi sama lepingu alusel.

7.3. Õppemaksu suurus on määratletud kooli ja õpilase vahel sõlmitud lepingus.

7.4. Õppijaga kokkuleppel on võimalik järelmaksuga tasumine. Järelmaksuga tasumine toimub kinnitatud graafiku alusel, kus määratakse maksmisele kuuluvad summad ja tähtpäevad.

7.5. Maksega viivitamise korral on Gamma Intelligence’il õigus mitte lubada õppijat õppetööle.

7.6. Koolituse eest tasumine võib toimuda ka arve alusel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks. Tähtajaks tasumata jätmise korral arvestab Gamma Intelligence viivist 0,1% tasumata summast iga viivitatud päeva eest.

7.7. Gamma Intelligence koolituse eest makstud õppetasu on koolituse eest tasujal õigus näidata tuludeklaratsioonis koolituskuluna vastavalt tulumaksuseaduse §-le 26.

7.8. Õppemaksust kedagi ei vabastata, soodustusi ja õppetoetusi ei anta. Soodsamat koolitushinda pakutakse juhul, kui on tellitud soovitud kursus kogu grupile.

8. ÕPPEMAKSU TAGASTAMISE TINGIMUSED JA KORD

8.1. Koolitustasu tagastatakse juhul, kui koolitus tühistatakse Gamma Intelligence algatusel.

8.2. Koolitustasu tagastatakse 3 päeva jooksul alates koolituse tühistamisest õpilase poolt makstud ettemaksu summas.

8.3. Koolitustasu ei tagastata, kui õpilane katkestab koolituse vastavalt põhjustele, mis on loetletud punktis 3.3.

8.4. Koolitustasu ettemaks tagastatakse vastavalt õpilase poolt esitatud avaldusele juhul, kui koolitus lükatakse edasi hilisemale kuupäevale.

9. ÕPPEKAVAD

9.1. Õppetöö toimub õpiväljundipõhiste õppekavade alusel.

9.2. Õppekava on õpingute alusdokument, mis määrab kindlaks korraldatava õppe üldeesmärgid ja selles on esitatud õppeaja kestus, õppekava nimetus, õppekavarühm, õppe alustamise tingimused, õppekeel, õpiväljundid, õpiväljundite hindamise viisid, õppekava maht (sealhulgas iseseisva töö osakaal), õppeainete loetelu, maht, lühikirjeldused koos koolitajate nimedega, õppetsükli lõpetamise tingimused ning lõpetamisel väljastatavad dokumendid.

9.3. Õppekava maht määratakse akadeemilistes tundides. Üks akadeemiline tund vastab 45 minutile.

9.4. Õppekavale esitatavad nõuded on kehtestatud täienduskoolituse- ja kutsestandardis.

9.5. Õppekava on struktureeritud õppeainete moodulitena või üksikute õppeainetena/teemadena. Moodul on õppekava eesmärkidest lähtuvalt moodustatud õppeainete rühm, erandjuhul ka üks õppeaine.

10. ÕPPETÖÖ

10.1. Õppetöö toimub kontaktõppe, praktilise töö (praktikum) ja iseseisva töö vormis. Õppetöövormide osakaal määratakse kindlaks õppekavas.

10.2. Kontaktõpe on vajalik õpiväljundite saavutamiseks õppekeskkonnas, sealhulgas e-õppes toimuv õppetöö loengu või individuaaltunni vormis. Kontaktõppes osalevad nii õppija kui ka koolitaja.

10.3. Praktiline töö või praktikum toimub selliselt, et õppijad modelleerivad igapäevast tööd töökeskkonnas, vormistavad dokumente või  täidavad teisi praktilisi  ülesandeid,  mida  nad hakkavad tulevikus oma töökohas tegema.

10.4. Iseseisev töö on õpiväljundite saavutamiseks vajalike teadmiste ja oskuste omandamine iseseisvalt vastavalt koolitaja poolt antud ülesannetele.

11. ÕPPETÖÖ PLANEERIMINE

11.1. Koolitusele saate registreeruda kasutades järgmisi võimalusi: saates oma registreerumissoovi elektronposti aadressile: training@gamma-intelligence.com (eesnimi, perekonnanimi, kontakttelefon, e-mail, sobiv koolitus, õppimise periood ja aeg) või helistades telefonile +37255581521

11.2. Gamma Intelligence’is toimub õppetöö koolitustena aastaringselt õppekavas määratud mahus tunniplaani alusel või kinnitatud individuaalplaani alusel.

11.3. Õppetöö toimub järgmiselt: individuaalõppena; minirühmades (2-4 inimest) või rühmatööna (5 või rohkem inimest). Minimaalse rühma suuruse määrab Gamma Intelligence sõltuvalt õppija poolt valitud kursusest.

11.4. Erandina on Gamma Intelligence’il õigus muuta koolituse ajakava juhul, kui õppejõud on haige, viibib töölähetuses, ei ole võimeline koolitust läbi viima muul mõjuval põhjusel või juhul, kui õppejõud elab ja töötab teises riigis (ei ole Eesti kodanik). Ülaltoodud asjaolude korral leiab Gamma Intelligence õppejõule asenduse, kui see on antud juhul võimalik.

12. ÕPPEKAVA TÄITMINE

12.1. Õppekava täitmine tähendab õppekavas ette nähtud õppeainete läbimist õppekavas ette nähtud viisil ja mahus.

12.2. Õppekava eduka omandamise korral väljastatakse vastav tõend või tunnistus, mis kinnitab koolituse läbimist.

12.3. Koolituse edukaks läbimiseks peab õppija osalema vähemalt 75% õppetundidest ning lisaks tuleb täita vähemalt 75% kodu- ja iseseisva töö mahust.

12.4. Lõputunnistus väljastatakse juhul, kui õppija on edukalt lõpetanud koolituse ning tal on täidetud  käesoleva dokumendi punktis 10.3 esitatud tingimused.

12.5. Õppija saab tõendi koolituses osalemise või selle läbimise kohta  juhul, kui ta osales koolituse käigus vähem kui 75% õppetundidest ning ta on täitnud  vähem kui 75% kodu- ja iseseisva töö mahust. Tõendile märgitakse õppekava läbitud teemad ja maht  ning teised täienduskoolituse standardiga kindlaksmääratud andmed.

12.5. Õppija täidab koolituse lõpus vastava kursuse tagasisidevormi.

13. ÕPIVÄLJUNDITE HINDAMINE

13.1. Õppija teadmiste ja oskuste hindamine toimub õpiväljundipõhiselt. 13.2. Õppeaine loetakse läbituks pärast õpiväljundite hindamisel positiivse tulemuse saamist. Positiivne tulemus on „arvestatud”, negatiivne tulemus on „mittearvestatud​.