<br /> <b>Warning</b>: Undefined variable $pageTitle in <b>/data02/virt58135/domeenid/www.gammatest.net/htdocs/header.php</b> on line <b>24</b><br /> Gamma Intelligence Training Centre

Õppe-, õppekeskkonna ja õppekava kvaliteedi tagamise alused

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Gamma Intelligence on koolituskeskus, mille asutas OÜ Gamma Intelligence.

1.2. Gamma Intelligence korraldab täiendkoolitusi täiskasvanutele.

1.3. Gamma Intelligence lähtub täienduskoolituse korraldamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täiendkoolituse standardist ja õppekorralduse alustes

1.4. Info koolituste kohta avaldatakse veebilehel www.gammatest.net Registreeruda koolitustele saab emaili kauda või telefoni kaudu. Registreerimiseks vajalik info on avaldatud iga kursuse jaoks.

1.5. Kõik muudatused õppetöös avaldatakse veebilehe ning teatatakse registreerunutele emaili ja telefoni teel.

1.6. Koolituse alustamisest teavitatakse koolitusele registreeritud inimesi e-maili või telefoni teel vähemalt 5 tööpäeva enne koolituse algust.

2. ÕPPEKESKKONNA KVALITEEDI TAGAMISE TINGIMUSED JA KORD

2.1. Koolituse jooksul püütakse luua võimalikult õppimist toetav keskkond.

2.2. Reeglitena koolitus toimub aadressil (Tallinn, Tartu mnt. 18-52). Erandina koolitus võib toimuda teises koolitus ruumis, peamiselt juhul, kui see on kursuse spetsiifikaga.

3. ÕPPEKAVADE KVALITEEDI TAGAMISE TINGIMUSED JA KORD

3.1. Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt heaks kiidetud juhendmaterjalist.

3.2. Gamma Intelligence poolt läbiviidavate koolituste õppekavad on avalikustatud kodulehel www.gammatest.net koolituse lühitutvustuse juures.:

3.3. Gamma Intelligence õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed:

a) õppekava
b) õppe eesmärk;
c) õpiväljundid;
d) õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
e) õppe kogumaht;
f) sihtgrupp;

3.4. Õppekava koostamisel lähtutakse konkreetse sihtgrupi vajadustest ning iga koolitus on oma olemuselt praktilise suunitlusega, eesmärgiks aidata sihtgrupil saavutada püstitatud õppeeesmärgid.

3.5. Igale kursusele on ette valmistatud õppematerjal. Õppematerjal võib olla paber- kuid ka elektroonilisel kandjal.

3.6. Koolitusel osalejad saavad teemakohased jaotusmaterjalid paberkandjal kohapeal. Õppematerjalid sisaldavad ka praktiliste ülesannete ja koduste tööde kogumikku.

3.7. Õppematerjalid (jaotusmaterjal) on tänapäevased, sobiva raskusastmega ja toetavad koolituse eesmärgi saavutamist.

3.8. Õppekavad uuendatakse perioodiliselt, arvestades muutusi tegevusalal, millele õppekava kuulub. Materjalid maksude ja seaduste kohta uuendatakse vastavalt vajadusele, arvestades muudatusi maksukorralduses ja teistes seadustes.;

3.9. Õppekavad muudetakse ja täiendatakse nii, et õppimine vastaks tööturu vajadustele ja vastava eriala kvalifikatsioonile .

3.10. Õppekavade muutmine, uuendamine ja täiendamine toimub kursuse õpetaja või Gamma Intelligence juhtkonna algatusel.

4. KOOLITAJATE KVALITEEDI TAGAMISE TINGIMUSED JA KORD

4.1. Gamma Intelligence poolt kaasatud koolitajad omavad kõrgharidust ja/või omavad töökogemust õpetataval erialal ja soovitavalt täiskasvanute koolitaja kutset.

4.2. Koolitajate töö tulemust hinnatakse koolituse järgselt osalejate suulise ja kirjaliku tagasiside põhjal. Vajadusel tehakse koolitajatele parandusettepanekuid.

4.3 Vastavalt vajadusele koolitajad läbivad täiskasvanute õpetamise täienduskoolitusi ja osalevad seminarides seadusandluse ja maksustamise muudatustest.

5. TÄIENDUSKOOLITUSE KOHTA TAGASISIDE KOGUMISE KORD

5.1. Klientide rahulolu Gamma Inteligence tegevusega hinnatakse tagasisidelehtede abil, mis esitatakse õppijatele pärast koolituse/kursuse lõppemist ja õppijatega vestluste alusel koolituse käigus.

5.2. Iga kursuse lõpul täidavad osalejad tagasisidelehe, kus annavad hinnangu kursuse sisule, koolitajale ja kursuse korraldusele ning teevad ettepanekuid kursuse paremaks muutmiseks.

5.3. Tagasisidelehtede koondid saadetakse järelduste tegemiseks koolitusjuhtidele ja koolitajatele. Gamma Intelligence juhtkond analüüsib saadud tagasisidet ning vajadusel muudab kursuse sisu, täiendavad korraldust või vestlevad koolitajaga..

5.4. Juhul kui tagasiside koolitajale on halb mitme koolituse korral järjest, kaalutakse koolitaja väljavahetamist.